Kushtet e Shërbimit

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES KËTË DEKLARATË E PRAKTIKAVE TË PRIVATËSISË PARA SE TË PËRDORNI SHËRBIMIN TONA

vidjuice.com (“Yan†, “Ne†ose “Nes†) përbëhet nga faqe interneti që përmbajnë informacione të ofruara nga ne. Qasja juaj në sajt ju ofrohet me kusht që t'i pranoni këto Kushte të Shërbimit së bashku me deklaratën tonë të praktikave të privatësisë, e cila është përfshirë këtu nga kjo referencë dhe gjendet në (“Terms†). Nëse kushtet e kësaj marrëveshjeje konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në kushte të tilla. Nëse nuk pajtoheni pa kushte me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, nuk keni të drejtë të përdorni Faqen/Klientin dhe çdo shërbim tjetër të lidhur.

1. QASJA NË SHËRBIMET

Ju lutemi vini re se ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit të tij, për të ndryshuar këto Kushte në çdo kohë pas njoftimit. Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve në çdo kohë. Kushtet e përditësuara janë të detyrueshme për ju në datën e versionit të treguar në Kushtet e përditësuara. Nëse nuk jeni dakord me Kushtet e përditësuara, duhet të ndaloni përdorimin e shërbimit vidjuice.com. Vazhdimi i përdorimit tuaj të shërbimit pas datës së hyrjes në fuqi do të përbëjë pranimin nga ana juaj të Kushteve të përditësuara.

2. NDRYSHIMET NË FAQ/KLIENT

Ju mund të përdorni Faqen/Klientin nëse dhe kur është i disponueshëm. Ne nuk garantojmë disponueshmërinë e Faqes/Klientit ose ndonjë veçori të veçantë. Një veçori e veçantë mund të jetë një version i para-lëshimit dhe mund të mos funksionojë siç duhet ose në mënyrën e duhur, një version përfundimtar mund të funksionojë. Mund të ndryshojmë ndjeshëm versionin përfundimtar ose të vendosim të mos e lëshojmë atë. Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë, heqim, fshijmë, kufizojmë ose bllokojmë aksesin, tarifojmë ose ndalojmë ofrimin e të gjithë ose ndonjë pjese të Faqes/Klientit në çdo kohë pa paralajmërim.

3. PËRMBAJTJA

Faqja/Klienti i vidjuice.com dhe çdo shërbim tjetër i lidhur duhet të përdoret vetëm për qëllime private. Çdo përdorim komercial i vidjuice.com është rreptësisht i ndaluar dhe do të ndiqet në një gjykatë. Është qëllimi i vetëm i vidjuice.com të krijojë një kopje të përmbajtjes online të shkarkueshme për përdorim privat të përdoruesit (“përdorim i drejtë†). Çdo përdorim i mëtejshëm i përmbajtjes së transmetuar nga vidjuice.com, veçanërisht por jo ekskluzivisht duke e bërë përmbajtjen të aksesueshme publikisht ose duke e përdorur atë në mënyrë komerciale, duhet të bihet dakord me mbajtësin e të drejtave të përmbajtjes përkatëse të shkarkuar. Përdoruesi mban përgjegjësi të plotë për të gjitha veprimet që lidhen me të dhënat e transmetuara nga vidjuice.com. vidjuice.com nuk jep asnjë të drejtë për përmbajtjen, pasi vepron vetëm si një ofrues i shërbimit teknik.

Sajti/Klienti ose aplikacionet në sajt/Klient mund të përmbajnë lidhje me faqet e internetit ose klientët e palëve të treta (“Sajte të lidhura/Klient†). Sajtet e lidhura/Klienti nuk janë nën kontrollin tonë dhe ne nuk jemi përgjegjës për asnjë sajt të lidhur, duke përfshirë çdo përmbajtje të përmbajtur në një sajt të lidhur ose çdo ndryshim ose përditësim në një sajt të lidhur. Ne ofrojmë lidhje për ju vetëm si lehtësi dhe përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton miratimin tonë të faqes ose ndonjë lidhje me operatorët e saj. Përdoruesi mban përgjegjësi të plotë për të kontrolluar legjitimitetin e përdorimit të tij të vidjuice.com. vidjuice.com ofron vetëm shërbim teknik. Prandaj, vidjuice.com nuk mban përgjegjësi ndaj përdoruesit ose ndonjë pale të tretë për lejueshmërinë e shkarkimit të përmbajtjes përmes vidjuice.com.

Ju përfaqësoni dhe garantoni për ne që: (A) ju jeni një individ (dmth., jo një korporatë) dhe jeni në moshë madhore për të krijuar një kontratë detyruese ose keni lejen e prindit tuaj për ta bërë këtë, dhe ju jeni të paktën 13 vjeç ose më shumë; (B) të gjitha informacionet e regjistrimit që dorëzoni janë të sakta dhe të vërteta; Dhe (C) ju do të ruani saktësinë e një informacioni të tillë. Ju gjithashtu vërtetoni se jeni të lejuar ligjërisht për të përdorur dhe aksesuar shërbimet dhe merrni përgjegjësinë e plotë për zgjedhjen, përdorimin dhe aksesin në shërbimet. Kjo marrëveshje është e pavlefshme kur ndalohet me ligj dhe e drejta për të aksesuar shërbimet revokohet në juridiksione të tilla.

4. RIPRODHIMET

Çdo riprodhim i autorizuar i çdo informacioni të përfshirë këtu duhet të përfshijë njoftime për të drejtën e autorit, marka tregtare ose legjenda të tjera pronësore të vidjuice, në çdo kopje të materialeve të bëra nga ju. Ligjet vendore rregullojnë licencën për Softuerin dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti.

5. FEEDBACK

Çdo përmbajtje e krijuar nga përdoruesi, duke përfshirë por pa u kufizuar në komentet, sugjerimet, idetë e përdoruesve ose informacione të tjera të lidhura ose të palidhura, të ofruara nga ju ose ndonjë palë tjetër në formën e postës elektronike ose parashtrimeve të tjera për ne (me përjashtim të materialit që postoni në Shërbim në përputhje me këto Kushte) (kolektivisht “Feedback†), janë jokonfidenciale dhe në këtë mënyrë ju na jepni neve dhe filialeve dhe filialeve tona një të drejtë joekskluzive, pa honorare, të përhershme, të parevokueshme dhe plotësisht të nënlicensueshme për të përdorur komentet tuaja dhe komente për çfarëdo qëllimi pa kompensim ose atribuim për ju.

6. DËSHMËRIMI

Ju do të mbroni, dëmshpërbleni dhe mbani vidjuice të padëmshme, filialet, filialet, partnerët dhe reklamuesit e palëve të treta dhe drejtorët, oficerët, agjentët, punonjësit, licencuesit dhe furnizuesit e tyre përkatës nga dhe kundër çdo kostoje, dëmi, shpenzimi dhe detyrimi (përfshirë , por pa u kufizuar në tarifat e arsyeshme të avokatëve) që rrjedhin ose lidhen me përdorimin tuaj të Shërbimit, shkeljen nga ana juaj të këtyre Kushteve ose ndonjë Politike, ose shkeljen nga ana juaj të çdo të drejte të një pale të tretë ose legjislacionit në fuqi.

7. KUFIZIMI I GARANCISË

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, faqja dhe përmbajtja ofrohen "SIÇ ËSHTË", "ME TË GJITHA DISKUTIMET" dhe "SI TË DISPOZOHEN" dhe i gjithë rreziku i përdorimit dhe i performancës mbetet me ju. vidjuice.com, furnizuesit dhe licencuesit e tij NUK BËJNË ASNJË përfaqësim, garanci ose kushte, të shprehura, të nënkuptuara ose statutore dhe në këtë mënyrë mohojnë çdo garanci të nënkuptuar të tregtueshmërisë, cilësisë së tregtueshme, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, titull, kënaqësi të qetë ose mosshkelja. Në veçanti, vidjuice.com, furnitorët dhe licencuesit e tij nuk japin asnjë garanci që Sajti ose Përmbajtja: (A) do të përmbushë kërkesat tuaja; (B) do të jetë në dispozicion ose do të ofrohet në një bazë të pandërprerë, në kohë, të sigurt ose pa gabime; (C) çdo informacion ose përmbajtje e marrë përmes SIT do të jetë i saktë, i plotë, ose i besueshëm; ose (D) që çdo defekt ose gabim në të do të korrigjohet. E gjithë Përmbajtja që shkarkoni ose merrni përmes Faqes arrihet me rrezikun tuaj dhe ju do të jeni vetëm përgjegjës për çdo dëmtim ose humbje që rezulton prej saj. Ju mund të keni të drejta shtesë sipas ligjeve tuaja lokale, të cilat KËTO KUSHTE nuk mund t'i ndryshojnë. Në veçanti, për aq sa legjislacioni vendas nënkupton kushte statutore të cilat nuk mund të përjashtohen, KËTO kushte konsiderohen të përfshira në këtë dokument, por përgjegjësia e vidjuice.com për një shkelje të KËTO kushteve të nënkuptuara statutore është e kufizuar në përputhje me dhe në masën e lejueshme. sipas atij legjislacioni. Ju mund të keni të drejta shtesë sipas ligjeve tuaja lokale, të cilat KËTO KUSHTE nuk mund t'i ndryshojnë. Në veçanti, për aq sa legjislacioni vendas nënkupton kushte statutore të cilat nuk mund të përjashtohen, KËTO kushte konsiderohen të përfshira në këtë dokument, por përgjegjësia e vidjuice.com për një shkelje të KËTO kushteve të nënkuptuara statutore është e kufizuar në përputhje me dhe në masën e lejueshme. sipas atij legjislacioni. Ju mund të keni të drejta shtesë sipas ligjeve tuaja lokale, të cilat KËTO KUSHTE nuk mund t'i ndryshojnë. Në veçanti, për aq sa legjislacioni vendas nënkupton kushte statutore të cilat nuk mund të përjashtohen, KËTO kushte konsiderohen të përfshira në këtë dokument, por përgjegjësia e vidjuice.com për një shkelje të KËTO kushteve të nënkuptuara statutore është e kufizuar në përputhje me dhe në masën e lejueshme. sipas atij legjislacioni.

8. Kufiri i aktivizimit

Ju lutemi, kushtojini vëmendje që Plani Mujor/Vjetor/ Jetë i VidJuice UniTube për 1 PC/Mac/Android mund të regjistrohet vetëm në 1 pajisje, ndërsa VidJuice UniTube Family Plan mund të regjistrohet vetëm në 5 pajisje.

Në rastin e ndryshimit të pajisjes ose riinstalimit të sistemit, ju nuk do të regjistroni VidJuice UniTube me çelësin tuaj të licencës. Ne mbështesim rivendosjen 5 herë për çdo çelës licence vetë. Pas 5 herë riinstalimi, duhet të blini një çelës të ri licence për të vazhduar përdorimin e shërbimit tonë. Për më tepër, nëse çelësi i licencës përdoret vetëm nga ju, mund të na kontaktoni për të rivendosur çelësin e licencës për ju pas kufizimit.

9. KONTAKT

Nëse keni pyetje, ankesa ose pretendime në lidhje me Shërbimet, mund të na kontaktoni në [email e mbrojtur]